Stand: Vlaardingen, 14 mei 2020

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens wij verwerken (opslaan, verzamelen, gebruiken, etc) en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

De Kerk van de Nazarener Vlaardingen verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens uitsluitend om met elkaar een kerkelijke gemeente te zijn.

De Kerk van de Nazarener Vlaardingen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden, in ons geval “kerkelijke gemeente zijn”;
 • Wij de verzameling van persoonsgegevens gebruiken vanuit het gerechtvaardigd belang;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze sites verkrijgen wij in sommige gevallen bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Overige namen (bijvoorbeeld doopnamen)
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Uw (profiel-) foto
 • Datums van geboorte, opdragen, start lidmaatschap, doop, huwelijk, einde lidmaatschap, overlijden.
 • Lidstatus, gezin, thuisverderkring, functies in de kerk.
 • VOG’s
 • Camerabeelden

 

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze site moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van het doel van de verwerking.

 

Toegang leden De Kerk van de Nazarener Vlaardingen

Leden van de Kerk van de Nazarener Vlaardingen hebben (beperkte) toegang tot de site(s) om gegevens van andere leden en vrienden op te zoeken en/of te bewerken. Dit is afhankelijk van de rol en functie binnen de kerk.

 

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze sites de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres kan automatisch worden toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook via social media kunnen wij u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuwsbrieven en bijeenkomsten en cursussen.

 

Publicatie
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet uit eigen beweging. Wel worden specifieke persoonsgegevens, na uitdrukkelijke toestemming vooraf, gedeeld met de andere leden en vrienden. Ook voor het gebruik van persoonsgegevens in mededelingen in nieuwsbrief, Update of in de dienst, wordt hier vooraf toestemming voor gevraagd. Leden en vrienden kunnen in het ledenadministratiesysteem wel altijd de namen van de overige leden en vrienden zien.

 

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan het district van de Kerk van de Nazarener Nederland indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of indien dit wettelijk verplicht is. Het district heeft een eigen privacyverklaring. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

In onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Op onze sites wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. Uw verder gebruik van onze sites vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • De Kerk van de Nazarener Vlaardingen heeft een contactpersoon Informatieveiligheid die toeziet op de informatiebeveiliging en privacy. Deze persoon is echter geen (aspirant) Functionaris Gegevensbescherming.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen uw browser en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
 • De sites wordt gehost op een server bij een professionele hostingpartij. Deze hostingpartij heeft diverse maatregelen en barrières ingeregeld om te voorkomen dat onbevoegden (fysieke) toegang hebben tot de server. Zij beschikken over ISO 27001 certificering.

 

Gebruik camera’s

Wij gebruiken buiten en binnen ons gebouw camera’s. Met borden is aangegeven, dat wij met camera’s werken.

Ten behoeve van de beveiliging bevinden zich camera’s binnen en buiten het gebouw. Slechts enkele medewerkers hebben een met een password beveiligde toegang tot de camerabeelden. Deze beelden worden na maximaal 28 dagen gewist. Als de beelden nog gebruikt moeten worden voor de afhandeling van een incident worden ze pas vernietigd nadat het incident is afgehandeld.

De beelden worden alleen bekeken als daar aanleiding toe geeft. De opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan een bevoegd overheidsorgaan verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven (in principe schriftelijk) bevel van het betreffende overheidsorgaan is ontvangen. Voor de afhandeling van een incident kan het ook nodig zijn camerabeelden ter hand te stellen van slachtoffers. Dat laatste gebeurt alleen na overleg met de politie.

Tijdens de diensten en andere samenkomsten worden opnames gemaakt met als enige doel, dat ze via Internet bekeken kunnen worden. Het beleid is erop gericht, dat bezoekers niet met hun gezicht in beeld komen. Alle mensen, die een rol hebben tijdens de diensten en samenkomsten worden geacht te weten, dat ze met hun gezicht in beeld komen. Deze opnames worden in principe voor onbeperkte tijd bewaard.

 

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig vanuit het oogpunt van het lidmaatschap of het functioneren van de websites. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons als Verwerkingsverantwoordelijke een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Open Source applicaties

De Kerk van de Nazarener Vlaardingen maakt voor haar dienstverlening waar mogelijk gebruik van open source applicaties. Elke applicatie wordt onder een specifieke licentie uitgebracht (zoals GPL v3). De Kerk van de Nazarener Vlaardingen is niet verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de open source applicaties, maar wel voor veilige hosting.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Onze contactgegevens
De Kerk van de Nazarener Vlaardingen

info@kvdnvlaardingen.nl