Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Efeze 3:20-21

Meer Jezus

Als volgers van Jezus worden we samen ‘het lichaam van Christus’ genoemd. Dit betekent dat we gezamenlijk aanwezig zijn als de handen en voeten van Jezus in deze wereld. Door onze aanwezigheid maakt Jezus Zijn aanwezigheid kenbaar. Wij weten: God is liefde. En in Jezus stelde God zich persoonlijk voor aan ons. Dus in alles gaat het om samenwerken met God aan het vormen van een nieuwe wereld waarin Liefde leidend is – meer Jezus.

In onze gemeente ontmoeten mensen Jezus, wat leidt tot verandering, herstel, of wat dan ook nodig is. Maar hier hebben we geen patent op. Dit gunnen wij iedereen van harte – meer Jezus.

Hoe ziet dat eruit? In Matteüs 25 krijgen we een kijkje in wat voor Jezus belangrijk is. Daar staat dat alles wat we voor de minst geziene mensen hebben gedaan, we eigenlijk voor Jezus hebben gedaan. Het gaat Jezus niet alleen om onze overtuigingen, maar vooral om de manier waarop we liefde hebben getoond. Hoe we anderen behandelen, neemt Jezus zeer persoonlijk. Dit betekent vooral bewogen bewegen met hen die vaak over het hoofd worden gezien – meer Jezus.

Meer echtheid

Als gemeente hebben we een kostbaar geschenk ontvangen, niet door wat we doen, maar simpelweg door wie we zijn in Jezus. We vormen een gemeenschap van echte mensen die openlijk onze uitdagingen en overtuigingen delen. Deze openheid is cruciaal, omdat het ons helpt te zien waar we kunnen groeien. We streven naar echtheid, een proces waarin we ons inzetten om dichter bij het voorbeeld van Jezus te komen. Dit is wie we dan ook zijn: een gemeenschap waar iedereen zichzelf mag zijn, terwijl we elkaar ook uitdagen en steunen om het beste uit onszelf te halen, geïnspireerd door Jezus. Door samen te werken en te groeien, streven we naar echtheid, waarbij elke stap voorwaarts ons dichter bij Jezus brengt.

Meer beleven

Meer beleven van Jezus liefde voor ons en uitdrukking geven aan onze relatie met hem. Meer beleven van de Geest in ons, samen én op persoonlijk vlak, door middel van aanbidding. Meer beleven van vrijheid in gezamenlijke lofprijs en aanbidding als lichaam van Christus. Meer beleven van de diensten d.m.v. goede geluids-(/beeld) kwaliteit in de zaal (én thuis).

Muziek brengt ons dichter bij het hart van aanbidding, namelijk Jezus. Door middel van muziek kunnen wij woorden, melodieën en vorm geven aan ons gevoel en relatie met Jezus. Het is een bewustwording en samensmelting van allen in Zijn naam aanwezig op dat moment, zowel in de zaal als thuis via de stream verbonden.

Naast dat er in de gemeente getalenteerde muzikanten en technici zich elke dienst inzetten, is het ons verlangen om dit ten alle tijden te doen met het oog op Jezus dit vraagt van een ieder toewijding. Het is ons verlangen d.m.v. muziek en techniek nog meer van Jezus te mogen ervaren in onze bediening en daarin de gemeente actief te mogen voorgaan.

Meer voor elkaar

De kerk is niet zozeer een gebouw maar wordt gevormd door mensen. Mensen die de gemeente bezoeken, mensen die bidden voor elkaar, mensen die elkaar opzoeken, mensen die de kerk financieel ondersteunen, mensen die zich op allerlei manieren actief inzetten voor de gemeenschap die wij kerk noemen en voor Jezus die wij volgen.
Actieve inzet helpt je om je meer betrokken te voelen bij de kerk. Je bent onderdeel van het gemeenteleven en je helpt concreet met het ondersteunen van een stukje van de gemeente. Daarnaast ben je, samen met anderen, actief bezig met je geloof.
Zo leer je mét elkaar ván elkaar en zet je je in vóór elkaar.
Vlam helpt gemeenteleden en vrienden die zich actief in willen zetten voor de kerk een plek te vinden die bij hen past. Daarnaast kunnen afdelingen bij Vlam terecht met vragen over vrijwillige inzet en het werven van vrijwilligers. Met elkaar krijgen we meer dingen voor elkaar!

Meer groeien

Binnen onze gemeente verlangen we dat iedereen kan (op)groeien, van jong tot oud. Onze hoop is dat iedere bezoeker van onze gemeente kan groeien in geloof, kennis en verbondenheid. Verbondenheid met Jezus, maar ook met elkaar als gemeente. Dit betekent dat we een veilige en geborgen omgeving willen bieden waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gezien voelt. Samen bouwen we aan een gemeenschap waarin Jezus’ liefde centraal staat en waar iedereen de kans krijgt om te groeien.

Met name bij Wonderland vinden we het belangrijk dat kinderen kunnen (op)groeien.

Meer samenwerken

Als gemeente geloven wij dat samenwerking de sleutel is tot het opbouwen van een sterke, liefdevolle en ondersteunende gemeenschap die gericht is op het dienen van God en elkaar. Door samen te werken in het organiseren van diensten, activiteiten en evenementen, dragen we bij aan het welzijn van elkaar, onze gemeente en onze omgeving. Samenwerking in de kerk is van cruciaal belang om de gemeenschap te versterken en de onderlinge banden te verdiepen. Daarmee bevorderen we het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid, en zijn we in staat om de talenten en gaven optimaal te benutten om gezamenlijk gemeente te zijn.

Met name bij onze staf (Facilitair Management, Kerkelijk Bureau en Communicatie) vinden we dit belangrijk. Wij willen niet alleen ondersteunend zijn aan alles wat er in onze kerk gebeurt, maar ook actief bijdragen aan het stimuleren en verbeteren van samenwerking binnen onze gemeente.

Meer betrokken

De Kerk van de Nazarener staat wereldwijd bekend om haar zendingswerk, dat in meer dan 165 landen actief is. We zijn een zendingskerk. Nazarener zendingswerk omvat humanitaire hulp, gemeenschapsontwikkeling, onderwijs, gezondheidszorg en andere initiatieven, omdat we in een allesomvattende bediening geloven naast het brengen van het goede nieuws van Gods koninkrijk. Deze kerk is gemaakt voor zending en we zijn er goed in.

Onze opdracht is om anderen uit te nodigen Jezus te volgen en te investeren in hun geloofsreis. Zo willen we niet alleen betrokken zijn bij wat ons kerkgenootschap wereldwijd doet, maar ook in onze directe omgeving – zending om de hoek. We willen steeds meer betrokken raken bij mensen die Jezus zoeken en nodig hebben. Door betrokken te zijn, realiseren we samen steeds meer nieuwe schepping in deze wereld.

Meer vragen

Van mensen die nieuw in onze gemeente komen, horen we vaak dat het voelt ‘als een warm bad’ en dat het gevoel van ‘samen, als één grote familie’ zo aanspreekt. We willen er ook als familie voor elkaar en onze naasten zijn.

We beseffen dat we allemaal deel zijn van een groter geheel, deel van het lichaam van Christus en dat iedereen geliefd en belangrijk is. Zeker wanneer bijzondere zorg of aandacht nodig is, willen we hier in voorzien. Bij geestelijke of emotionele vragen én ook op praktisch gebied of in materieel opzicht. We willen met elkaar deze zorg bieden en elkaar aanmoedigen om meer hulp te vragen. Dit kan in de vorm van een pastoraal gesprek, bezoek, gebed of met praktische of financiële hulp.

Wanneer je je in een situatie bevindt waarbij je ondersteuning nodig hebt van welke aard ook, schroom dan niet je vraag of behoefte kenbaar te maken. In navolging van Jezus willen we voor elkaar ‘ogen, oren, handen en voeten’ zijn. Meer vragen biedt ons allemaal de kans om meer te kunnen dienen en het voorbeeld van Jezus in de praktijk te brengen. Klik voor meer info op pastoraat of diaconie.

Meer verbinding

Onze gemeente biedt verbinding. Als volgelingen van Jezus willen we groeien in het liefhebben van God, onze naasten en onszelf. Zo kwamen de eerste Christenen ook samen, om thuis met elkaar hun leven te delen. Wij geven hier vooral vorm aan met onze kringen – een plek waar je verbinding vindt, waar je kan delen en groeien. In onze gemeente vind je al een groot aantal kringen. En allemaal zijn ze uniek in hun samenstelling en werkwijze, maar ze hebben één ding gemeen: de wens naar verbinding met elkaar en met Jezus.

Verbondenheid vormt de basis van een sterke en ondersteunende geloofsgemeenschap. Het stelt ons in staat om elkaar te dragen in moeilijke tijden en samen vreugde te vinden in momenten van blijdschap. Door deze diepe verbinding kunnen we niet alleen ons geloof versterken, maar ook echte, blijvende relaties opbouwen. Want als gemeente family is, dan is een kring gezin.