A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Koinoniafonds Kerk van de Nazarener Vlaardingen

Telefoonnummer: 010-4743268

RSIN/Fiscaal nummer: 808285853

KvK nummer: 24291791

Rekeningnummer: NL19 INGB 0005575044

Website adres: www.kvdnvlaardingen.nl

URL ANBI-info: www.kvdnvlaardingen.nl/koinonia-anbi

E-mail: info@kvdnvlaardingen.nl

Adres: Zwanensingel 1

Postcode: 3136 GZ

Plaats: Vlaardingen

De Stichting Koinoniafonds Kerk van de Nazarener Vlaardingen (hierna te noemen: het fonds) is een zelfstandig rechtspersoon, opgericht om financiële ondersteuning te geven aan hen die dat nodig hebben. De Kerk van de Nazarener heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het fonds, dat betekend dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van het fonds bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur voorziet zelf in een juiste invulling van de functies door bij een vacante functie zelf in de vacature te voorzien.

Voorzitter: Rik Op den Brouw

Secretaris: Marian van der Mark

Penningmeester: Hennie Schrier

 

C. Doelstelling/visie

Het fonds heeft tot doel om leden van de Kerk van de Nazarener in Nederland die door omstandigheden in financiële nood dreigen te komen (of al zijn) te helpen, waarbij de ondersteuning wordt gedaan in de vorm van een lening of een gift. Het fonds is geen schuldhulpverlener.

 

D. Beleidsplan

Beleidspunten voor het bestuur zijn:

  1. Voorzien in voldoende middelen door giften om efficiënt en effectief met de schuldhulpvraag om te kunnen gaan. Dit geldt zowel voor de lange termijn fondsenwerving als voor de onverwachte situaties die zich voor kunnen doen;
  2. Daadwerkelijke voorziening in die gevallen waar ‘hulp’ geboden is.
    ~ Hulp geven op de momenten dat het echt nodig is ~
    Uiteraard zijn deze gegevens anoniem en worden deze in de verslagen die openbaar zijn niet vermeld.

 

E. Beloningsbeleid

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verkorte balans

Stichting Koinonia Fonds 2022
bestemmingsvermogen 1-1-2022               29,637
ontvangen               12,529
verleende ondersteuning                  4,682
bankkosten                       181
bestemmingsvermogen ultimo 2022               37,303
              42,166               42,166
Stichting Koinonia Fonds 2023
   Balans
bestemmingsvermogen               29,650
garantiestelling                  8,000
 bank               37,650
              37,650               37,650
   resultaten
 ontvangen giften               13,539
verleende ondersteuningen               12,949
bankkosten                       243
mutatie bestemmingsvermogen                       347
              13,539               13,539

 

G. Algemeen

Het SKF verleent incidentele giften of leningen om mensen een steuntje in de rug te geven zoals bij onverwachte niet te dragen financiële tegenvallers of het overbruggen van lastige financiële periodes. We zijn zeer tevreden over de goede samenwerking met zowel pastoraat als diaconie. Waar nodig kunnen we samen mensen helpen. We verwachten dat de financiële kloof in de maatschappij door zal zetten. Wij roepen dus op om niet te aarzelen om de hulp van het SKF in te roepen. Benader één van de bestuursleden, de diaconie, het pastoraat of het kerkelijk bureau.