A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Koinoniafonds Kerk van de Nazarener Vlaardingen

Telefoonnummer: 010-4743268

RSIN/Fiscaal nummer: 808285853

KvK nummer: 24291791

Rekeningnummer: NL19 INGB 0005575044

Website adres: www.kvdnvlaardingen.nl

URL ANBI-info: www.kvdnvlaardingen.nl/koinonia-anbi

E-mail: info@kvdnvlaardingen.nl

Adres: Zwanensingel 1

Postcode: 3136 GZ

Plaats: Vlaardingen

De Stichting Koinoniafonds Kerk van de Nazarener Vlaardingen (hierna te noemen: het fonds) is een zelfstandig rechtspersoon, opgericht om diaconale ondersteuning te geven aan hen die dat behoeven.

De Kerk van de Nazarener heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het fonds.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van het fonds bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur voorziet zelf in een juiste invulling van de functies door bij een vacante functie zelf in de vacature te voorzien.

 

C. Doelstelling/visie

Het fonds heeft tot doel personen die door welke omstandigheden in financiële nood verkeren kort lopend te helpen, waarbij de ondersteuning in principe wordt verstrekt in de vorm van een lening.

 

D. Beleidsplan

Beleidspunten voor het bestuur zijn:

  1. Voorzien in voldoende fondsen om efficiënt en effectief met de schuldhulpvraag om te kunnen gaan. Dit geldt zowel voor de lange termijn fondsenwerving als voor de ad-hoc situaties die zich (kunnen) voordoen;
  2. Daadwerkelijke voorziening in die gevallen waar ‘hulp’ geboden is.

 

E. Beloningsbeleid

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

Het bestuur is in het verslagjaar een aantal malen bijeengeweest i.v.m. hulpvragen en een officiële vergadering t.w. 30 januari 2018. In de vergadering van januari zijn de financiën over 2018 en het verslag van de financiële controlecommissie besproken. De financiële controlecommissie werd gevormd door de leden van de kascontrolecommissie van de Kerk van de Nazarener te Vlaardingen. In de vergadering van januari 2019 is ook het ANBI-verslag over 2018 vastgesteld.

 

G. Voorgenomen bestedingen

Het fonds kent geen voorgenomen bestedingen, anders dan die bestedingen die voorvloeien uit in het jaar voorafgaande aan het verslagjaar aangegane ondersteuningen die langer lopen dan het jaar waarin deze zijn aangegaan.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

2018 2017
Bestemmingsvermogen (1 januari 2018)  €       6.106,17
 €       2.019,28
Bijeengebracht voor alle doelen  €     10.410,00
 €     12.896,20
Uitkeringen  €     10.835,00
 €       8.660,00
Bankkosten  €          139,54
 €          149,31
Bestemmingsvermogen 1 januari 2019  €       5.541,63