A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Koinoniafonds Kerk van de Nazarener Vlaardingen

Telefoonnummer: 010-4743268

RSIN/Fiscaal nummer: 808285853

KvK nummer: 24291791

Rekeningnummer: NL19 INGB 0005575044

Website adres: www.kvdnvlaardingen.nl

URL ANBI-info: www.kvdnvlaardingen.nl/koinonia-anbi

E-mail: info@kvdnvlaardingen.nl

Adres: Zwanensingel 1

Postcode: 3136 GZ

Plaats: Vlaardingen

De Stichting Koinoniafonds Kerk van de Nazarener Vlaardingen (hierna te noemen: het fonds) is een zelfstandig rechtspersoon, opgericht om financiële ondersteuning te geven aan hen die dat nodig hebben.

De Kerk van de Nazarener heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het fonds, dat betekend dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van het fonds bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur voorziet zelf in een juiste invulling van de functies door bij een vacante functie zelf in de vacature te voorzien.
Voorzitter: Rik Op den Brouw
Secretaris: Marian van der Mark
Penningmeester: Michiel van Dijk

 

C. Doelstelling/visie

Het fonds heeft tot doel om leden van de Kerk van de Nazarener in Nederland die door omstandigheden in financiële nood dreigen te komen (of al zijn) te helpen, waarbij de ondersteuning wordt gedaan in de vorm van een lening of een gift. Het fonds is geen schuldhulpverlener.

 

D. Beleidsplan

Beleidspunten voor het bestuur zijn:

  1. Voorzien in voldoende middelen door giften om efficiënt en effectief met de schuldhulpvraag om te kunnen gaan. Dit geldt zowel voor de lange termijn fondsenwerving als voor de onverwachte situaties die zich voor kunnen doen;
  2. Daadwerkelijke voorziening in die gevallen waar ‘hulp’ geboden is.
    ~ Hulp geven op de momenten dat het echt nodig is ~
    Uiteraard zijn deze gegevens anoniem en worden deze in de verslagen die openbaar zijn niet vermeld.

 

E. Beloningsbeleid

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

Het bestuur heeft in het verslagjaar een aantal malen in verband met covid-19 slechts online kunnen overleggen over hulpvragen, deze zijn steeds unaniem door het bestuur genomen. Een formele vergaderingen is gehouden op 14 februari 2022 In deze vergadering zijn het financieel verslag over 2021 en het verslag van de financiële controlecommissie besproken. De financiële controlecommissie werd gevormd door de leden van de kascontrolecommissie van de Kerk van de Nazarener te Vlaardingen. Op basis van het verslag van de kascontrole commissie is het financieel verslag vastgesteld en heeft de vergadering de penningmeester decharge verleend. In de vergadering van februari is ook het ANBI-verslag over 2021 vastgesteld.

Het bestuur heeft een aantal malen overlegd hoe de doelgroep te bereiken. Besloten is om in de jaarvergadering van de Kerk van de Nazarener hier nogmaals speciale aandacht voor te vragen.

 

G. Voorgenomen bestedingen

Het fonds kent geen voorgenomen bestedingen, anders dan die bestedingen die komen uit het jaar voorafgaande aan het verslag jaar. Dit zijn dus aangegane ondersteuningen die langer lopen dan het jaar waarin deze zijn aangegaan.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Verkorte staat van baten en lasten  2021 2020
Bestemmingsvermogen (1 januari)  €    21.483,31  €    21.221,31
Bijeengebracht voor alle doelen  €    10.088,94  €      5.222,00
Uitkeringen  €      1.800,00  €      4.824,79
Bankkosten  €         135,36  €         137,21
Bestemmignsvermogen 1 januar 2022  €    29.636,89