A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Koinoniafonds Kerk van de Nazarener Vlaardingen

Telefoonnummer: 010-4743268

RSIN/Fiscaal nummer: 808285853

KvK nummer: 24291791

Rekeningnummer: NL19 INGB 0005575044

Website adres: www.kvdnvlaardingen.nl

URL ANBI-info: www.kvdnvlaardingen.nl/koinonia-anbi

E-mail: info@kvdnvlaardingen.nl

Adres: Zwanensingel 1

Postcode: 3136 GZ

Plaats: Vlaardingen

De Stichting Koinoniafonds Kerk van de Nazarener Vlaardingen (hierna te noemen: het fonds) is een zelfstandig rechtspersoon, opgericht om financiële ondersteuning te geven aan hen die dat nodig hebben.

De Kerk van de Nazarener heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het fonds, dat betekend dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van het fonds bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur voorziet zelf in een juiste invulling van de functies door bij een vacante functie zelf in de vacature te voorzien.
Voorzitter: Rik Op den Brouw
Secretaris: Marian van der Mark
Penningmeester: Hennie Schrier

 

C. Doelstelling/visie

Het fonds heeft tot doel om leden van de Kerk van de Nazarener in Nederland die door omstandigheden in financiële nood dreigen te komen (of al zijn) te helpen, waarbij de ondersteuning wordt gedaan in de vorm van een lening of een gift. Het fonds is geen schuldhulpverlener.

 

D. Beleidsplan

Beleidspunten voor het bestuur zijn:

 1. Voorzien in voldoende middelen door giften om efficiënt en effectief met de schuldhulpvraag om te kunnen gaan. Dit geldt zowel voor de lange termijn fondsenwerving als voor de onverwachte situaties die zich voor kunnen doen;
 2. Daadwerkelijke voorziening in die gevallen waar ‘hulp’ geboden is.
  ~ Hulp geven op de momenten dat het echt nodig is ~
  Uiteraard zijn deze gegevens anoniem en worden deze in de verslagen die openbaar zijn niet vermeld.

 

E. Beloningsbeleid

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

In het afgelopen jaar heeft het SKF:

 • Vergaderd op 31 januari 2023. We hebben in deze vergaderingen o.a. de jaarstukken vastgesteld en mede op basis van het verslag van de kascontrolecommissie, de penningmeester decharge verleend. Daarnaast hebben we uitgebreid stil gestaan bij lopende hulpaanvragen.
 • De ANBI voorwaarden zijn opnieuw besproken.
 • Verschillende malen zijn we bij digitaal elkaar gekomen om over hulpvragen te praten en vervolgens te beantwoorden.
  Uiteraard kunnen we hier om privacy redenen deze niet vermelden.

Het nibud geeft zoals u kunt lezen in onderstaand artikel een verwachtte koopkrachtdaling.

Zonder loonstijging ruim 200 euro minder te besteden
Huishoudens die hun loon niet zien stijgen, moeten rekening houden met een koopkrachtdaling die kan oplopen tot ruim 200 euro per maand. De grootste boosdoener is de hoge inflatie, met als belangrijkste onderdeel de sterk gestegen energieprijzen. Het Nibud heeft gerekend met een inflatiecijfer van 3 procent, die DNB verwacht voor dit jaar. Hoe de inflatie zich daadwerkelijk zal ontwikkelen is echter nog erg onzeker. Als de inflatie nog verder oploopt, zullen mensen nog minder in de portemonnee overhouden.

Ook in dit jaar waar corona onze samenleving grotendeels heeft beheerst kunnen wij ons niet voorstellen dat de financiële situatie over het algemeen verbeterd is. Hoewel de overheid er alles aan doet om bedrijven en daarmee werknemers te ondersteunen, blijft de impact op individueel niveau van deze pandemie soms groot. Belangrijk is dan ook dat we onze zorgen ook op financieel gebied met elkaar kunnen delen en voor elkaar kunnen zorg dragen.

Het Koinoniafonds is geen schuldhulpverlener, daar zijn andere instanties voor en kan ook geen structurele problemen oplossen, maar kan wel incidenteel door middel van een eenmalige gift of renteloze lening proberen mensen een steuntje in de rug te bieden.

 

G. Voorgenomen bestedingen

Het fonds kent geen voorgenomen bestedingen, anders dan die bestedingen die komen uit het jaar voorafgaande aan het verslag jaar. Dit zijn dus aangegane ondersteuningen die langer lopen dan het jaar waarin deze zijn aangegaan.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Verkorte staat van baten en lasten 2022 2021
Bestemmingsvermogen begin van het jaar € 29.636,89  €21.483,31
Bijeengebracht voor alle doelen € 12.529,00  €10.088,94
Uitkeringen -€ 4.681,95 -€ 1.800,00
Bankkosten -€ 181,31 -€ 135,36
Bestemmignsvermogen eind van het jaar € 37.302,63  €29.636,89