Wie wij zijn

De Kerk van de Nazarener Vlaardingen is in 1982 gestart met 22 mensen en is sindsdien gestaag gegroeid. Opvallend veel van onze leden hebben vanuit een buitenkerkelijke achtergrond het geloof in Jezus bij ons gevonden.

God werkt in ons midden tekenen en wonderen van Zijn Liefde uit; gezinnen zijn herenigd, mensen naar lichaam, ziel en geest geheeld, terwijl Gods heiligende (van-binnenuit-veranderende) genade niemand voorbijgaat.

Hoewel er niet aan actieve directe evangelisatie wordt gedaan (geen evangelisatiecommissies, evangelisatieactiviteiten, etc.) blijken begrippen als vriendschaps- en relatie evangelisatie, proces- evangelisatie en geïntegreerde evangelisatie in onze situatie zeer effectief te werken.

De bewuste gerichtheid op de (onbekeerde), door God geliefde wereld bepaalt voor een groot deel onze wijze van doen, onze diensten en samenkomsten en onze structuren.

Wij zoeken naar een religieloze navolging van Jezus in de wereld van de 21e eeuw. Met andere woorden: wij willen de boodschap van Jezus Christus gestalte geven, in liefde, niet gebonden door vaste liturgie en dogmatiek.

Wat wij geloven

De Kerk van de Nazarener is in de oorspronkelijke betekenis van het woord niet een sekte. Zij is niet uit scheuring ontstaan, maar uit vereniging en opwekking. Zij beweert van zichzelf ook niet ’de enig ware kerk’ te zijn. Integendeel! Wij geloven in de eenheid van de kerk van Jezus Christus en voelen ons één met allen die de Heer Jezus oprecht dienen en liefhebben.

Wij onderkennen de enorme variëteit aan christelijke geloofsrichtingen en geloven dat de Heilige Geest iedere gelovige naar die gemeenschap leidt waar hij of zij zich uiteindelijk thuis zal weten.

Wij geloven in de eenheid in verscheidenheid van het christelijk geloof. Geen eenheid van belijden, moraal, of gedrag in alles, maar wel één van liefde uit een volkomen toegewijd hart. De persoonlijke interpretaties met betrekking tot aspecten van geloof en wandel kunnen heel verschillend zijn. Liefde, persoonlijke verantwoordelijkheid, aanvaarding en vrijheid zijn basisbegrippen in onze gemeente (Romeinen 14).

De eenheid in verscheidenheid, eenheid van hart en niet per se van denken en belijden is iets waarin de Kerk van de Nazarener een nogal unieke positie inneemt. Onze eenheid is niet zozeer te vinden in één voorgeschreven regel van gedrag en geloven. Onze leden verschillen van elkaar wat dit betreft. We leggen de nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke vrijheid in Christus, persoonlijke relatie met de Heer en het aanvaarden van de ander. Wij maken hierbij onderscheid tussen ’niet-essentiële en esentiële geloofs-zaken’.

Geloofsartikelen van de Kerk van de Nazarener

1 | De Drieënige God

…één eeuwig bestaande, oneindige God, drie-enig in diepste wezen, geopenbaard als Vader, Zoon, en Heilige Geest.

2 | Jezus Christus

…van eeuwigheid één met de Vader; door de Heilige Geest mens geworden en geboren uit de maagd Maria; Hij stierf voor onze zonden en stond op uit de dood.

3 | De Heilige Geest

…voortdurend aanwezig en bezig de wereld van zonde te overtuigen, de boetvaardigen wedergeboren te doen worden, en de gelovigen te heiligen en te leiden in alle waarheid.

4 | De Heilige Schriften

…de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament, die door goddelijke inspiratie gegeven zijn en onfeilbaar Gods wil openbaren voor onze verlossing.

5 | Zonde, erfzonde en daadwerkelijke zonde

… erfzonde is de ontaarding van de natuur van alle afstammelingen van Adam; daadwerkelijke of persoonlijke zonde is een bewuste schending van een bekende wet van God.

6 | Verzoening

…de enige grond van verlossing door het vergoten bloed van Jezus Christus en zijn dood aan het kruis.

7 | Voorafgaande Genade

…van God zodat allen, die het goede wensen en zich van de zonde tot de gerechtigheid keren vergeving van zonden ontvangen.

8 | Bekering

…een oprechte en grondige gemoedsverandering met betrekking tot de zonde en een vrijwillig opgeven van de zonde.

9 | Rechtvaardiging, Wedergeboorte en Adoptie

…volkomen vergiffenis van alle schuld en volledige kwijtschelding van de straf voor bedreven zonden, een nieuw geestelijk leven, en Gods aanneming van de gelovige als zijn kind.

10 | Volkomen Heiligmaking

…volgend op de wedergeboorte; de doop met de Heilige Geest, die resulteert in een hart dat gereinigd is van zonde, de inwonende tegenwoordigheid van de Heilige Geest, en groei in genade.

11 | De Kerk

…het Lichaam van Christus, dat Jezus belijdt als Heer, bijeengeroepen door de Heilige Geest om het verlossende werk van Christus voort te zetten.

12 | De Doop

… een sacrament dat het aanvaarden van de weldaden van de verzoening door Jezus Christus symboliseert en aan de gelovigen wordt voltrokken.

13 | Het Heilig Avondmaal

…een sacrament ter herinnering aan de offerdood van Jezus Chris¬tus en om die te verkondigen.

14 | Goddelijke Genezing

…de Bijbelse leer van Goddelijke genezing waarbij wij aandringen op het bidden in geloof. Wij geloven ook dat God geneest door middel van de medische wetenschap.

15 | De Wederkomst van Christus

…Jezus Christus zal wederkomen. Zij die in Hem blijven zullen opgenomen worden om de Heer tegemoet te gaan en voor altijd bij Hem te zijn.

16 | Opstanding, Oordeel en Eeuwige Bestemming

…de opstanding der doden en het verschijnen van ieder mens voor God om zijn oordeel te ontvangen; voor de boetvaardigen het eeuwige leven en voor de onboetvaardigen een eeuwig lijden.

Praktische kenmerken van Nazarenergeloof en –belijden

Wij zijn een ‘Wesleyaanse heiligingskerk’ binnen de Protestants evangelische opwekkingsbeweging. Dat is een hele theologische mond vol en velen geven het als volgt weer: “De Kerk van de Nazarener bevindt zich ergens in het midden tussen de traditionele kerken enerzijds en de Pinkster- en Volle Evangeliegroepen, samen met de evangelische kerken anderzijds.”

Dat is echter geen juiste weergave van de werkelijkheid.

De Kerk van de Nazarener vertoont trekken van beide kanten en probeert eigenschappen vanuit beide richtingen te verenigen. Wij zoeken naar balans tussen vrijheid en orde, emoties en ratio, nuchterheid en extase, theologie en ervaring, vrijheid en werking van de Geest met verstand.

Wij geloven dat Christus gestorven is voor de zonde van de gehele wereld en dat God alle mensen liefheeft. “God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende…” schrijft Paulus in 2 Korintiërs 5:19. De kerk is een gezant van die boodschap van universele liefde. Dit fundamentele Bijbelse gegeven vormt de basis voor geheel ons kerk-zijn. Onze gemeente is vooral op de wereld gericht en verlangt – met God – dat ieder mens Zijn liefde en realiteit zal kennen.

Wij geloven in persoonlijke bekering, wedergeboorte en geloofszekerheid door Gods genade. Wij leggen de nadruk op een persoonlijke relatie met God de Vader door Jezus Christus en op de zekerheid van het heil, dat Jezus door de werking van de Heilige Geest ons wil schenken.

Wij geloven in Bijbelse heiligmaking. Heiligmaking omvat het gehele werk van vernieuwing, bevrijding en heel maken die de Heilige Geest in ons bewerkt. Wij zien heiliging niet als een reeks regels en verboden of van uiterlijkheden, doch als een genadegave Gods in de mens, ons geschonken (niet verworven) door het bloed van Christus.

Wij roepen onze leden op tot een volkomen overgave aan Christus en tot vervulling met de Geest, zodat de ‘vrucht van de Geest’ – liefde – zich in ons vormt. Wij geloven in een leven van groei. In ons gehele kerk-zijn, in onze diensten en pastoraal werk gaan wij ervan uit dat God de mens die dat wil, wonderbaarlijk veranderen kan. De vrucht van de Geest – liefde – is voor ons het enige overtuigende teken van een waarachtig geestelijk hart en leven.

De visie van de ware godsdienst als liefde (voor God, jezelf, de medemens en de schepping), is voor ons een algemeen principe. Wij zien het ene grote gebod (liefde) als norm voor alle tijden, situaties en mensen, en we willen onze leden ertoe brengen om zich in al hun levenssituaties hierdoor te laten leiden. Met John Wesley zeggen ook wij: “Heiliging is liefde uit een rein hart.”

Wij leggen de nadruk op de praktijk van het christenleven en willen onze leden op alle mogelijke wijzen hierbij inspireren en helpen.

Wij geloven in de inspiratie van de Bijbel als Woord van God, het God- en mens-zijn van Jezus Christus, en in Zijn wederkomst.

Waar wij vandaan komen

Geboorte in Amerika

De Kerk van de Nazarener is ontstaan door het werk van de heilige Geest in de geschiedenis. Voorafgaande aan de oprichting van de kerk, begonnen in verschillende delen van Amerika, heel spontaan, zich groepen te vormen die levensheiliging predikten en praktisch wilden maken. Op dit punt was namelijk een leemte ontstaan in de gevestigde kerken. In het begin wisten geen van deze groepen van het bestaan van elkaar af. Toen zij echter in contact met elkaar kwamen, ontdekten zij dat zij één waren in leer en verkondiging en één in dezelfde Geest. Zij zagen in dat zij hun hulpmiddelen konden samenbrengen onder een hoofd, teneinde het evangelie van volkomen verlossing uit te kunnen dragen tot de einden der aarde.

Dominee Phineas Bresee (geb. 31-12-1838) wordt gezien als degene die de Kerk van de Nazarener heeft gesticht, daarbij bijgestaan door de arts en lekenprediker dr. J.P. Widney. Hieronder volgen enkele historisch belangrijke gebeurtenissen voorafgaande aan de stichting van onze kerk.

* 1734-1840, grote opwekking in Amerika onder Jonathan Edwards en Charles Finney.

* 1843-1870, start van nationale tentenkampbijeenkomsten voor nadruk op heiliging.

* Oprichting van de onafhankelijke heiligingsbeweging als een instituut.

* 21 oktober 1895, de naam van de kerk wordt gekozen.

Tenslotte werden verschillende groeperingen samengevoegd tot de Kerk van de Nazarener op 8 oktober 1908.

Ontstaan in Nederland

De komst van een jonge vrouw, Jeanine van Beek (1931-2003) (voormalige directrice van ons bijbelcollege EuNC te Büsingen, nabij Schaffhausen in Zwitserland), werd het begin van de eerste gesprekken en handelingen die leidden naar de start van de Kerk van de Nazarener in Haarlem. In de winter van 1966-1967 werd de Kerk van de Nazarener officieel georganiseerd door de leider van het midden-Europese district, dhr. Johnson. Ds. Cor Holleman (1928-2001) werd de voorganger om, samen met zijn vrouw Miep en enkele andere medewerkers, de heiligingsboodschap te gaan verkondigen onder de naam van de Kerk van de Nazarener.