A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Vlaardingen

Telefoonnummer (facultatief): 010 – 474 3268

RSIN/Fiscaal nummer: 805179100

KVK-Nummer: 75779420

Website adres: www.kvdnvlaardingen.nl

E-mail: info@kvdnvlaardingen.nl

Adres: Zwanensingel 1
Postcode: 3136 GZ
Plaats: Vlaardingen

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Kerk van de Nazarener bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

De Kerk van de Nazarener heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Kerk van de Nazarener te Vlaardingen.

 

Onze missie en identiteit

Als kerk van de Nazarener Vlaardingen nemen we – als kerk van Christus – deel aan Gods unieke missie. Deze missie is de wereld te laten weten dat Gods liefde voor iedereen beschikbaar is en we deze liefde mogen ontvangen en verwerkelijken in ons leven door meer op Jezus te gaan lijken.

Dat betekent dat we toewerken naar leren goed lief te hebben omwille van de wereld. Als Kerk van de Nazarener willen een gemeenschap van gelovigen zijn waar eenieder authentiek mag zijn, verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar bestaan, aanspreekbaar en corrigeerbaar is, integriteit praktiseert, de extra mijl gaat, vervuld met de Geest leeft, zich uitstrekt naar Jezus, in het Woord leeft, meer wil lijken op Jezus, niet genoeg heeft aan een goedkoop geloof, genade niet als excuus gebruikt, zich steeds meer bewust wordt van zijn/haar potentie in Christus, anderen helpt God te ontmoeten, en een getuigenis is van Gods unieke liefde in de wereld.

We willen een vertegenwoordiging van het lichaam van Christus zijn als Kerk van de Nazarener in Vlaardingen dat een levend organisme is waar het leven van Christus door elke ader stroomt.

B. Beleidsplan

Doelstelling/visie/beleid

De Kerk van de Nazarener Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met dezelfde naam, belijdenis en organisatie, en ziet zichzelf als een onderdeel van de ene algemene kerk van Jezus Christus.

De Kerk van de Nazarener:

 • We willen een kerk zijn waar Gods liefde centraal staat.
 • We willen een kerk voor de wereld zijn.
 • We willen een kerk zijn die een stralend lichaam is voor haar omgeving.
 • We willen een kerk zijn voor de 21ste eeuw.
 • We willen een kerk zijn die mensen aantrekt.

Liefhebben (van God, de ander en jezelf) moet je leren en in groeien. Ook kerk voor de wereld zijn, is iets wat ons niet toevallig overkomt. We willen daarom doelbewust en gericht investeren in kwalitatieve groei van mensen. Ons streven is het om de Heiligen toe te rusten die de kerk in de wereld vertegenwoordigen. De mensen zijn de kerk, niet de voorgangers of de activiteiten.

Kwalitatieve groei ligt in het gericht aandacht besteden aan discipelschap– toegewijde volgelingen van Jezus zijn en worden.

Volgeling van Jezus zijn houdt in dat we gebruiken ontwikkelen in ons geestelijk leven die ons helpen te groeien naar geestelijke volwassenheid. Vanuit de Wesleyaanse traditie focussen wij dan op holistische discipelschap, waarin geestelijke ontwikkeling de basis is. Daaruit worden morele, intellectuele, sociale, emotionele, en fysieke groei gevoed.

 

Strategie

Volgeling van Jezus zijn houdt in dat we gebruiken ontwikkelen in ons geestelijk leven die ons helpen te groeien naar geestelijke volwassenheid. Vanuit de Wesleyaanse traditie focussen wij dan op holistische discipelschap, waarin geestelijke ontwikkeling de basis is. Daaruit worden morele, intellectuele, sociale, emotionele, en fysieke groei gevoed

In aansluiting op onze doelen zetten we concreet in op:

Leren                    –    Proactieve houding in onze relatiegroei met Jezus. We zijn nieuwe schepping en willen leren te leven volgens wie we al zijn.

Goed liefhebben   –    Investeren in je relatie met God, de geloofsreis van een ander, in eigen vorming, zelfinzicht, en het karakter van Jezus verdiepen.

Omwille van          –    Een koninkrijkperspectief ontwikkelen. Investeren in de gemeenschap van gelovigen.

De wereld             –    Ons getuigenis is ons leven. Zichtbaar maken dat we leven door Jezus. We zijn gezegend om een zegen te zijn.

Als Kerk van de Nazarener willen een gemeenschap van gelovigen zijn waar eenieder authentiek mag zijn en verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar bestaan. We hanteren daarom de volgende leidende principes:

 • Collectief missiebesef
  Het is voor ons belangrijk dat elke afdeling en bediening binnen de gemeente is afgestemd op de missie en visie van de gemeente. Hiertoe streven we naar duidelijke communicatie van de missie en visie in de verschillende bijeenkomsten.
 • Bewuste simpliciteit
  We kiezen bewust in welke onderdelen en onderwerpen we onze energie willen steken. Dit is vooral belangrijk voor onderwijs, diensten, huiskamers, jeugd- en kinderwerk.
 • Toepassing stimuleren
  We willen platformen creëren voor mensen om discipel van Jezus te zijn en het geleerde in de praktijk te brengen.
 • Evaluerend dienen
  We streven ernaar om eerlijk onder ogen te zien of een bediening, vergadering of actie bijdraagt aan het verder realiseren van de visie.
 • Reflecterend leiden
  Vanuit het leiderschap roepen we bepaalde reacties op. Door reflectie ontdekken we hoe wij moeten veranderen om de situatie te veranderen. We streven er daarom naar om elke leider coaching aan te bieden.
 • Empower & Release
  Bij onze leiders stimuleren we commitment voor de visie en eigenaarschap voor hun taak. We geven vrijheid om deze taak met creativiteit en innovatie zelf verder invulling te geven.
 • Vieren
  We willen benoemen van wat de uitdagingen zijn, maar ook vieren van waar we vandaan komen en waar we nu zijn.

 

Activiteiten

We willen meer en meer vertrouwen op Jezus en daardoor aantrekkelijk zijn voor mensen zodat ze zich bij ons willen aansluiten.

In aansluiting op onze doelen zetten we concreet in op:

 • Verkondigen. Meer mensen bereiken, mensen die de weg zoeken of zijn kwijtgeraakt. Een aantrekkelijke gemeenschap zijn die open staat voor alle mensen.
 • Gemeenschap. Als gelovigen samen optrekken in de vorm van huiskerken en kerk zijn voor de wereld.
 • Talenten. Als gemeente geven we al onze leden de mogelijkheid om hun talenten en gaven in te zetten in het werk van de Heer op een manier die bij hen past.
 • Toerusting. Gemeenteleden kunnen op allerlei verschillende manieren toegerust worden om hun taken en talenten uit te kunnen oefenen en om te groeien in hun Christen-zijn.
 • Uitstrekken. Hulp bieden aan de wereld en voorzien in de behoeften van de hedendaagse maatschappij. (Een aantrekkelijk gebouw, cursussen, trainingen, boeken, hulp op allerlei gebied, kerk zijn via het internet).

De uitvoeringen van deze punten is belegd bij afdelingen en commissies van onze gemeente:

 • Wonderland
 • Xperience
 • Onderwijs / 3DAY
 • Diensten / muziek
 • Techniek
 • Diaconaal team
 • Zending / NMI
 • Huiskamers
 • Pastoraal team
 • Vlam
 • Community
 • Communicatie / marketing
 • Commissie goede Zorg
 • Nominatiecommissie
 • Leden en Evangelisatie Commissie

 

Financiën

De financiële middelen voor het realiseren van onze visie en missie worden verkregen vanuit eenmalige en periodieke giften en wekelijkse collecten. Alleen de penningmeester en secretaris zijn gemachtigd om te kunnen beschikken over de financiële middelen. Er wordt gestreefd naar een gezond eigen vermogen en er wordt een reservering aangelegd ten behoeve van de mogelijke verbeteringen van ons gebouw.

Een cijfermatig overzicht van inkomsten en uitgaven is opgenomen onder F. Financiële verantwoording.

Als u meer wilt weten over het schenken aan onze gemeente, kijk dan even op internet of stuur een mailtje naar de secretaris. Wij helpen u graag.

C. Bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de bestuursraad. De bestuursraad wordt gevormd door de predikanten en door diegenen die daartoe op de jaarvergadering van de plaatselijke kerk zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. In onze gemeente telt de bestuursraad 5 leden. Naast de gekozen bestuursleden zijn ook de predikanten, de Secretaris en het Hoofd Operationele Processen ex officio leden van de bestuursraad.

Het dagelijks (operationeel) bestuur wordt gevormd door de hoofden van de onderafdelingen.

D. Beloningsbeleid

Leden van de bestuursraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De predikanten zijn lid van de bestuursraad maar krijgen hiervoor geen specifieke beloning.

Wij hebben twee predikanten in dienst. De beloning van de predikanten is geregeld middels de salarisregeling van het Nederlands District van de Kerk van de Nazarener.

Er is een Beheerder en een Coördinator Kerkelijk Bureau in dienst van de kerk. Op beide arbeidsovereenkomsten is geen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing.

E. Verslag uitgeoefende Activiteiten

Hieronder zijn de hoofdzaken uit het verslagjaar 2018 weergegeven.

NMI

 • Inkomsten generen o.a. door het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt
 • Financieel ondersteunen van de zending

Xperience

 • Organiseren van bijeenkomsten voor jongeren tijdens de dienst
 • Organiseren van verschillende soorten avonden voor de jongeren

Huiskamers

 • Faciliteren van leden bij het vinden van een Huiskamer binnen de gemeente
 • Beschikbaar maken van de preken via de website ‘Thuis verder’

Muziekteam

 • Het begeleiden van de zang en aanbidding tijdens de verschillende diensten (reguliere kerkdiensten, trouwdiensten, rouwdiensten, etc.)

Pastoraal Team

 • Praten en bidden met gemeenteleden
 • Organiseren van contactgroep voor onze gemeenteleden boven de 75

Commissie Goede Zorg

 • De Commissie Goede Zorg spant zich in om (dreigende) conflicten aan te pakken en met de betrokkenen in goede harmonie tot een wenselijk (eind)resultaat te komen.
 • Bevorderen van relaties en herstel van beschadigde relaties tussen gemeenteleden onderling, maar ook met de verschillende afdelingen, bestuursraad en predikanten.

Diaconaal Team

 • Inzamelen van levensmiddelen voor de voedselbank
 • Bieden van praktische hulp waar dat gevraagd wordt
 • Samenwerken met de Stichting Schuldhulpmaatje
 • Samenwerken met de Stichting HiP (hulp in Praktijk)

Onderwijs

 • Organiseren van het 3DAY jaarprogramma bestaande uit blokken van steeds 3 bijeenkomsten die om de week plaatsvinden

Wonderland

 • Organiseren van het kinderwerk tijdens de reguliere kerkdiensten

Hoofd Operationele Zaken en de beheerder

 • Organiseren van het operationele reilen en zeilen van de kerk, het kerkelijk bureau, de faciliteiten en de techniek
 • Begeleiden van de afdelingen

Bouwcommissie

 • Uitwerken van concrete plannen voor de verbeteringen van ons gebouw

F. Financiële verantwoording

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom “Begroot” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom “Werkelijk” geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Omschrijving Begroting 2023 Realisatie 2023 Realisatie 2022
Baten
Opbrengsten uit bezittingen  €                              –  €                               –  €                              –
Bijdragen kerkleden  €                530,146  €                  514,253  €                469,472
Subsidies en overige bijdragen van derden  €                              –  €                               –  €                              –
Totaal baten  €                530,146  €                  514,253  €                469,472
Lasten
Bestedingen pastorale beroepskrachten  €                150,975  €                 152,115  €                138,795
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €                    5,000  €                     9,779  €                  13,982
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €                    8,150  €                     5,677  €                    8,168
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €                137,568  €                 124,364  €                115,676
Salarissen (koster, organist e.d.)  €                122,955  €                 122,710  €                102,451
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €                  85,868  €                   86,982  €                  84,122
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €                  11,130  €                   25,977  €                    4,537
Totaal lasten  €                521,646  €                 527,604  €                467,731
Resultaat (baten – lasten)  €                    8,500  €                 -13,351  €                    1,742