Financiën

Wat voor uitgaven hebben wij als kerk?

Waaruit bestaan de uitgaven van onze gemeente?

De jaarlijkse uitgaven van onze kerk zijn begroot op ongeveer € 600.000,-. Deze uitgaven bestaan uit:

 • Personeel: Het honorarium van onze predikanten en de salarissen voor onze Facilitair Manager, Coördinator Kerkelijk Bureau en Coördinator Communicatie. Dit betreft ongeveer 50% van onze begroting.
 • Gebouw: De afdracht aan het District (DRKG) voor het gebruik en onderhoud van het gebouw, de energiekosten, de vaste gemeentelijke lasten, verzekeringen en afschrijvingen. Dit betreft ruim 25% van de begroting.
 • Afdracht naar het District: De jaarlijkse verplichte afdracht aan het District op basis van ons ledenaantal. Dit betreft bijna 12% van de begroting.
 • Overige uitgaven: De overige kosten bestaan uit kantoorkosten, kosten voor de diensten en onze afdelingen. Dit betreft gezamenlijk ca. 10% van de begroting.

Hoe worden de kosten voor de gebouwen en het onderhoud betaald?

Ons gebouw is eigendom van de DRKG (District Raad Kerkelijke Goederen). Zoals alle gebouwen in het district vergt ook ons gebouw veel onderhoud om in goede conditie te blijven. Dit onderhoud wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij de DRKG de kosten gelijkmatig spreidt over de jaren en de verschillende gebouwen. Al het onderhoud aan ons gebouw gebeurt in overleg met de DRKG.

Naast regulier onderhoud hebben we de laatste jaren ook geïnvesteerd in betere luchtkwaliteit en duurzaamheid, zoals de installatie van een luchtbehandelingssysteem en zonnepanelen. Deze kosten worden deels buiten de afdracht naar het District gedekt, onder andere via de afschrijvingen.

Waaruit bestaat de afdracht naar het District?

Voor elk lid vindt er een afdracht plaats aan het District van de Kerk van de Nazarener. De totale afdracht voor 2024 bedraagt € 259,88 per lid, bestaande uit:

 • Een algemene afdracht aan het district (€ 85,51 per lid)
 • De gebruiksvergoeding voor ons gebouw (€ 154,63 per lid)
 • Een bijdrage aan het European Nazarene College, EuNC (€ 17,40 per lid)
 • De zending (DNMI) vanuit het district (€ 2,34 per lid)

Meer informatie over het district is te vinden op www.kvdn.nl.

Waaruit bestaan de inkomsten van de kerk
en hoe kan ik financieel bijdragen aan de kerk?

De inkomsten worden bij elkaar gebracht door:

 • De maandelijkse girale vaste giften: Ongeveer 85% van de inkomsten;
 • Collecten: Ongeveer 10% van de inkomsten;
 • Overige inkomsten: Zoals verhuur van ons gebouw, bruiloften, uitvaarten en bijzondere giften. Dit is ongeveer 5% van de inkomsten.

Waaruit bestaan de inkomsten?

1. Maandelijkse giften

Zoals in de beschrijving van de uitgaven zichtbaar is, hebben we als gemeente dus veel geld nodig om deze uitgaven te dekken. Dit geld moeten we met elkaar, als gemeente, bij elkaar brengen.

De belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente zijn de vaste maandelijkse giften vanuit onze gemeente. Omdat we met elkaar gemeente zijn en we per lid onze vaste kosten hebben voor bijvoorbeeld de afdracht aan het District, doen we ook een beroep op alle leden om bij te dragen. Ook werkende en thuiswonende jongeren boven de 18 jaar worden aangemoedigd om financieel bij te dragen.

Het kan lastig zijn om te bepalen wat een reëel bedrag is om maandelijks te geven. Hierbij geldt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Voor meer informatie of een gesprek hierover, kun je altijd terecht bij Arjen Meijer (de penningmeester).

Waarom vragen wij een maandelijkse bijdrage?

Omdat de gemeente ook maandelijks vaste uitgaven heeft, vragen wij een maandelijkse bijdrage. Hiermee worden inkomsten en uitgaven maandelijks in evenwicht gehouden. Dit helpt ons te bepalen of er voldoende inkomsten zijn om de uitgaven te dekken. Zo kunnen we bepalen of er nog extra acties nodig zijn, of er een beroep moet worden gedaan op de vrijgevigheid van de gemeente en of er nog een eindsprint nodig is om het jaar met een positief saldo af te sluiten.

Gemiddeld aantal girale gevers

In de tabel is te zien met hoeveel we deze inkomsten bij elkaar brengen in verschillende donatiebereiken per maand. Sommigen van ons geven als individu anderen als huishouden. We delen deze informatie om een duidelijk beeld te geven van hoe de verdeling van het totale aantal gevers over deze donatiebereiken eruitziet.

Wordt er een jaarlijkse indexatie verwacht?

Ja, de kosten van onze kerk stijgen jaarlijks door de inflatie. Daarom zou het fijn zijn als ook de maandelijkse bijdrage elk jaar iets verhoogd wordt.

2. Verhuur

Onze kerk heeft een schitterend gebouw waar we samenkomen voor diensten, bidstond en bijeenkomsten. Door de weeks en ’s avonds zijn de zalen vaak niet in gebruik en kunnen dus worden verhuurd. De Facilitair Manager is het aanspreekpunt voor de verhuur en zorgt voor het goede verloop hiervan. Hij krijgt hierbij hulp van vele handen vanuit de gemeente, waardoor iedereen een steentje kan bijdragen aan de inkomsten van de kerk.

3. Legaat

Kan ik na mijn overlijden een bedrag nalaten aan de kerk?

Jazeker, dit kan door het opstellen van een testament bij de notaris. Wij begrijpen dat dit een ingewikkelde stap kan zijn. Arjen Meijer (de penningmeester) en Erik Wijnstok (secretaris) kunnen je hierbij helpen en adviseren.

4. Collecten

Naast de maandelijkse giften wordt er op zondag tijdens de dienst een collecte gehouden. De bestemming van de collecte wisselt: soms is het voor de kerk, soms voor de zending, of voor een doel dat voor één van onze leden belangrijk is.

Fiscaal aftrekbare giften

Is mijn gift aan de kerk fiscaal aftrekbaar?

Ja, giften aan de kerk als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt zowel voor de maandelijkse giften als voor de collecten. Voor giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen van de gever, met een minimum van € 60. Alles boven dit drempelbedrag is aftrekbaar.

Wil je geen drempel de belastingaftrek?

Hiervoor kun je een periodieke giftovereenkomst afsluiten met de kerk. In deze overeenkomst leg je vast welk bedrag je per jaar (voor minimaal 5 jaar) aan de kerk geeft. Hierdoor is de genoemde drempel niet van toepassing en kun je elke euro die je aan de kerk geeft aftrekken van de belasting. Dit betekent dat je een groot deel van je giften (40 – 50%, afhankelijk van je inkomen) kunt terugkrijgen van de belasting via de inkomstenbelasting. Zo houd je zelf geld over, dat je uiteraard weer extra aan de kerk kunt geven.

Meer informatie over fiscaal aantrekkelijk geven, inclusief het stappenplan en het formulier, is te vinden op de website onder belastingaftrek.

Voor eventuele vragen kun je altijd terecht bij Erik (secretaris) en Arjen (penningmeester). Zij beantwoorden graag je vragen en kunnen je helpen bij het invullen van het formulier.

Actuele financiele stand van zaken